Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan hier op onze website geraadpleegd worden.
Via het secretariaat is inzicht te verkrijgen in de Statuten van onze vereniging.

1. Toegang tot de club

Ons clubhuis is in wezen een privé-uitbating en kan bijgevolg alleen bezocht worden door leden van TCD (spelende leden, barleden en/of ereleden) en hun genodigden. Vanzelfsprekend zijn derden welkom op onze manifestaties. De toegang kan echter steeds ontzegd worden door de uitbater of door de Raad van Bestuur.

2. Toegang tot de terreinen.

2.1 Daar onze tennisclub een privéclub is, kunnen alleen spelende leden onze accommodaties (terreinen en doucheruimtes) betreden en/of gebruiken. Spelende leden kunnen op hun uitnodiging en mits het aanvragen van gastreservatie aan de bar, spelen met een niet-lid. Tijdens tornooien, interclub en/of andere cluborganisaties (lessenreeksen) worden niet-leden tot onze accommodaties toegelaten.

2.2 Spelende leden dienen eerst hun lidgeld te hebben betaald vooraleer zij de terreinen mogen betreden. Bovendien krijgen spelende leden slechts toegang tot het reservatiesysteem na betaling van het lidgeld.

2.3 Spelende leden die spelen met een gast (niet clublid), dienen vóór aanvang van de wedstrijd het gastticket te betalen aan de bar van het clubhuis. Met een niet-clublid spelen zonder gastticket wordt bij een eerste inbreuk gesanctioneerd met een geldboete van € 100 en bij een tweede inbreuk met de uitsluiting van het lid van TCD (controleren of uw medespeler lid is kan via het reservatiesysteem of via de spelerslijst in TCD).

2.4 De baancommissaris of de Raad van Bestuur kan het betreden van de terreinen verbieden als hij/zij dat nodig vinden.

3. Lidmaatschap

Uw aanvraag tot lidmaatschap kan alleen via de TCD-website. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens. De betaling gebeurt via de online betalingsmodule met Mister Cash of iDEAL. Voor leden die niet online kunnen betalen, zijn enkele inschrijfmomenten in de club voorzien waar het mogelijk is om cash te betalen.

Uw e-mail adres is voor ons van het grootste belang. Gelieve deze nauwkeurig te vermelden bij uw inschrijving.

U bent geen lid van TCD als u uw lidmaatschap niet betaald heeft. U mag niet spelen op de terreinen van TCD en kunt niet reserveren en u kunt dus niet profiteren van alle voordelen hieraan verbonden.

Wie spelend lid van TCD vzw wil worden, is niet verplicht aan interclub deel te nemen.

Alle interclubspelers moeten vóór 15 januari ingeschreven zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen deze spelers niet deelnemen aan interclub.

3.1 WAT KOST HET JAARLIJKS LIDGELD

3.1.1 SPELENDE LEDEN

De tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis.

3.1.2 SPELENDE NIEUWE LEDEN

Betaling instapgeld ( tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis ) + jaarlijks lidgeld. Dit instapgeld is eenmalig. Bij een eventuele onderbreking van het lidmaatschap wordt geen nieuw instapgeld gevraagd. Jonger dan 19 jaar, geen instapgeld.

3.1.3 BAR LEDEN

Gewezen spelende leden of gezinsleden van spelende leden: tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis (o.m. toegang tot clubhouse en deelname aan alle cluborganisaties, o.a. feesten, groepsreizen, enz.)

3.1.4 ERE- LEDEN

Niet behorend tot bovenstaande categorieën: tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis

3.2 WAT KOST DE RESERVATIE ?

In open lucht :

  • gratis voor spelende leden die met een ander TCD-lid wensen te spelen
  • spelen met een gast ( niet club-lid ) is mogelijk mits de betaling.
  • Tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis

3.3 VOOR UW LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE KRIJGT U :

Een verzekering via aansluiting bij Tennis Vlaanderen, gratis gebruik van de terreinen, gratis gebruik van doucheruimtes, toegang tot het clubhuis, de nieuwsbrief, gebruik van de website van TCD, interclubmogelijkheden, deelname aan kampioenschappen, gunstiger tarief voor clubtrainingen, het recht om met een gast te spelen (mits gastticket), geen bijdrage in onderhoud van terreinen, alle administratieve- en inrichtingskosten voor feesten bij TCD, enz.

3.4 NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden zijn leden die het vorig tennisseizoen niet op de ledenlijst van Tennisclub Duinbergen voorkwamen. Nieuwe leden dienen bijgevolg hun kandidatuur voor hun lidmaatschap ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van TCD. De Raad van Bestuur zal in eer en geweten beslissen of de kandidatuur al dan niet aanvaard wordt. Pas na goedkeuring kan de aanvrager lid worden van TCD.

4. Kleding en gedragsrichtlijnen

4.1 Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel betreden worden. De RVB of de baancommissaris kan spelers vragen hun kledij aan te passen.

4.2 Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorg dragen dat deze niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.

4.3 Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.

4.4 Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van het clubdomein.

4.5 De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fair-play en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of verwijderen uit de club. De RVB kan later verregaande sancties nemen naar eigen goeddunken.

4.6 Grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. Wens je toch grensoverschrijdend gedrag te melden? Contacteer dan Mathieu Loosvelt, coördinator van onze tenniscampus (+32 477408655 – mathieuloosvelt@tennisclubduinbergen.be).

5. Openingsuren

De tennisbanen zijn dagelijks open vanaf 9u. De toegang tot het domein is open vanaf 8u50. Het sluitingsuur wordt bepaald door de Raad van Bestuur, de uitbater of diens vervanger.

De bar is tijdens het zomerseizoen alle dagen open vanaf 9u. Tijdens het winterseizoen is de bar elke dag, uitgezonderd de zaterdagmorgen, open vanaf 11u. De zaterdagmiddag wordt de bar vroeger gesloten nl. om 14u.

6. Onderhoud

6.1 Ieder spelend lid (en eventueel gast) veegt na het tennissen, maar binnen de speelperiode, de tennisbaan zorgvuldig. Bij het vegen wordt gans het terrein bedoeld met inbegrip van de strook achter de basislijn.

6.2 Bij het ontstaan dan wel het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen, mogen deze niet bespeeld worden. Indien na langdurige regenval er plassen op de baan ontstaan zijn, mag er pas + 15 minuten nadat de plassen verdwenen zijn weer gespeeld worden. Plassen mogen niet verwijderd worden.

6.3 De terreinverantwoordelijke kan in overleg met het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van een speelbaan of van alle banen.

6.4 Onderhoud heeft altijd voorrang op reservatie.

6.5 Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:

  1. tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen;
  2. spaar het net (niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net);
  3. losrakende belijning, gaten en kuilen melden aan de baancommissaris
  4. afval sorteren in de daarvoor voorziene containers en lege glazen/flessen terug naar de bar.

7. Reservering OUTDOOR

7.1 Elk lid dat aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, komt in het bezit van een login en paswoord. Het paswoord geeft toegang tot het reserveringssysteem van TCD.

7.2 Elk lid dat gedurende een bepaalde periode van een baan gebruik wil maken is verplicht voor die periode te reserveren met zijn of haar paswoord.

7.3 Banen die zijn gereserveerd voor competitie, toernooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven. Uitgangspunt is dat altijd minimaal een baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. interclub. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.

7.4 Wij vragen de leden, indien zij een reservatie niet wensen op te nemen, deze in de computer te annuleren. Op deze manier kunnen andere leden van het terrein gebruik maken. Het bestuur wil vermijden dat er ondanks een reservatie niet wordt gespeeld. Bij grove misbruiken kan de RvB sancties opleggen.

7.5 Het is niet toegestaan met het paswoord van een ander te reserveren.

7.6 Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden.

7.7 Reserveren kan slechts 7 dagen op voorhand

8. Reservering INDOOR

Reservering INDOOR – WINTER

8.1. Vrijgekomen uren worden door de beheerraad ad valvas gecommuniceerd.

8.2. Kandidaat huurders kunnen zich, via de procedure bepaald door de RVB, kandidaat stellen. Huurtarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis.

8.3. Uit de lijst van kandidaten wordt openbaar de titularis voor een bepaald uur, terrein en bepaalde dag van het betreffende seizoen geloot. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de leden van TCD.

8.4. De “huurovereenkomst” is definitief na het voldoen, binnen de voorziene termijn, van de financiële verplichtingen. Deze overeenkomst geldt voor een welbepaald uur, dag en terrein.

8.5. De definitieve titularis wordt, uitgezonderd in geval van overmacht, geacht het uur ook daadwerkelijk en persoonlijk te gebruiken.

8.6. Een titularis krijgt voorrang voor het huren van hetzelfde uur-dag-terrein voor het volgend seizoen, dit volgens de procedure die door de RVB wordt bepaald.

8.7. Indien een titularis geen gebruik meer wenst te maken van het voorrecht in punt 8.6, wordt deze door de RVB vrijgegeven.

8.8. Inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke opheffing van het huurcontract.

8.9. Alle andere vormen van misbruik hierboven niet beschreven kunnen door de RVB gesanctioneerd worden.

8.10 In eerste instantie krijgen leden voorrang, daarna worden de terreinen vrijgegeven.

Reservering INDOOR – ZOMER

Tijdens de zomer kan er indoor gereserveerd worden, mits het betalen van een indoor-ticket per uur/terrein. Tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website en geafficheerd in het clubhuis.

INDOOR vrije uren

Leden kunnen vrije uren reserveren wie het online reservatiesysteem mits het vooraf betalen van een 5- of 10- of 25-beurtenkaart of een losse beurt. Deze beurtenkaarten kunnen online gekocht worden via www.tcduinbergen.be

9. Gastspelers

9.1 Ieder lid die zijn lidgeld betaald heeft tegen eind maart heeft elk zomerseizoen recht op 2 gratis gasttickets, zodat hij of zij kan spelen met een speler die geen lid is van TCD. Deze zijn enkel geldig op de buitenterreinen.

9.2 Reservatie met een gastticket dient te gebeuren via het reservatiesysteem.

9.3 Indien de gaststickets opgebruikt zijn, dan dient de gast te betalen per uur en per plein. De tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de TCD-website (zie “Lidmaatschap” – “Voorwaarden”- “Wat kost de reservatie van een terrein?”) en geafficheerd in het clubhuis.

9.4 Elke gast dient zich te voegen naar het huishoudelijke reglement van Tennisclub Duinbergen en mag geen speler zijn die eerder door de RVB de toegang tot de accommodaties werd ontzegd.

10. Tennislessen (Tennis Campus Duinbergen)

10.1 Voor leden en niet-leden van de vereniging bestaat de gelegenheid tot het volgen van tennislessen, verzorgd door het trainersteam van TCD.

10.2 De prijslijst van alle trainingen verzorgd door TCD vindt u in de folders en op de website van TCD.

10.3 Het trainersteam van TCD wordt samengesteld door het bestuur van TCD en bestaat uit gekwalificeerde trainers (minimum aspirant initiator) en een afvaardiging van het bestuur. Voor groepstrainingen kan het team eventueel aangevuld worden met niet-gekwalificeerde hulptrainers. De samenstelling van het trainersteam vindt u jaarlijks terug op de website.

10.4 Kandidaat trainers voor TCD dienen door RVB en het trainersteam in consensus aanvaard te worden. Wanneer ze aanvaard zijn, interclublid zijn van TCD en minstens aspirant initiator, worden ze tevens lid van het trainersteam.

10.5 Onder trainingen georganiseerd door TCD, verstaan we alle trainingen met minstens 1 trainer en minstens 2 spelers op minstens 1 terrein.

10.6 Inschrijvingen voor deze trainingen dienen via de website te worden ingevoerd.

10.7 Het trainersteam zal naar eigen goeddunken de indelingen van de trainingen verzorgen en communiceren aan de spelers. In principe hebben de spelers geen bevoegdheid om zelf hun groepen samen te stellen en/of een trainer aan te duiden. Uiteraard zal het trainersteam binnen haar mogelijkheden rekening houden met de wensen van de spelers.

10.8 De betaling van de trainingen gebeurt bij het inschrijven van de lessen of stages via online betaling. De betaling moet gedaan zijn alvorens de lessen te mogen aanvatten. Lesgeld wordt niet terugbetaald!

10.9 Privaatlessen vallen niet onder de organisatie van TCD. De afrekening van deze lessen dient rechtstreeks met de trainer te worden geregeld. Voor een privaatles op een outdoorterrein dient er gereserveerd te worden via het reservatiesysteem en is de terreinprijs voor leden gratis en voor niet-leden de huurprijs per uur per outdoorterrein (zie “Lidmaatschap” – “Voorwaarden”- “Wat kost de reservatie van een terrein?”). De privaattraining mag pas doorgaan als het terrein betaald werd aan de dienstdoende barman en/of vervanger. Voor privaatlessen op de indoorterreinen, gelden de algemene prijzen vernoemd op de website (zie “Lidmaatschap” – “Voorwaarden”- “Wat kost de reservatie van een terrein?”). Enkel trainers die tot het TCD-trainersteam behoren én lid zijn van TCD mogen privaatlessen geven op de terreinen van TCD.

10.10. Enkel tennisleraars die de toelating hebben van het bestuur van TCD mogen tennislessen, -trainingen organiseren op het terrein van TCD. De lijst van erkende lesgevers is terug te vinden op de website van TCD.

11. Alternatieve organisatie

Organisatie van activiteiten vanaf 12 personen moeten vooraf voorgelegd worden aan de beheerraad (sabinemortier.tcd@gmail.com) en eventueel opengesteld worden voor alle leden.

Onder activiteiten wordt verstaan: (recreatieve) tornooitjes, feestjes, etentjes, …

Voor deze activiteiten kunnen, indien nodig, de indoorterreinen gereserveerd en gehuurd worden aan €10/plein/uur.

12. Verzekering/EHBO

12.1 Spelende zomerleden zijn (gans het jaar) verzekerd door Ethias via Tennis Vlaanderen

12.2 Huurders (niet-leden) tijdens het winterseizoen spelen op eigen risico.

12.3 Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos ter beschikking.

13. Overigen

13.1 De aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden en de baancommissaris – met betrekking tot hetgeen in Huishoudelijk Reglement wordt vermeld – dienen te worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het speelrecht worden ontzegd. In bepaalde gevallen kan de beheerraad beslissen tot uitsluiting uit de Tennisclub.

13.2 In die gevallen, met betrekking tot het gebruik van het clubgebouw, domein en tennisbanen waarin dit reglement geen duidelijkheid verschaft, beslist het bestuur.

13.3 Tennisclub Duinbergen vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voorgebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.

14. Bar

14.1 Het clubhuis van Tennisclub Duinbergen kan uitzonderlijk gebruikt worden voor privé doeleinden. Daarvoor dient uitdrukkelijk toelating gegeven te worden door de RVB. Uitgesloten zijn formele bijeenkomsten van verenigingen of groeperingen van een politieke strekking.

14.2 Roken is niet toegestaan binnen de muren van het clubhouse noch in de overdekte tennisbanen.

14.3. Flesjes en glazen mogen niet meegenomen worden op de terreinen.

14.4. Alle rekeningen dienen contant betaald te worden.

14.5 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in het clubhouse of elders op het domein te gebruiken.

14.6 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

14.7 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door een beheerder of uitbater van het domein verwijderd worden. De Raad van Bestuur kan deze overtredingen bestraffen door tijdelijke of gehele schorsing.

14.8 Uiteraard worden de wettelijke regels gehandhaafd.